Läskedrycksproducent - Dokumenterade kostnadsbesparingar

Läskedrycksproducent - Dokumenterade kostnadsbesparingar

Kostnadsbesparingar på € 10 874 per år hos läskedrycksproducent

En ledande tillverkare av läskedrycker hade problem med lager som blev utslitna i förtid i sin automatiska flaskhylsningsmaskin. Problemet kunde lösas med byte till lågfriktionstätade underhållsfria spårkullager från NSK. Bytet har ökat lagrens livslängd med en faktor 52, vilket genererar en årlig besparing på 10 874 €.

 

Frustrerad av dessa lagerfel, som av okänd orsak inträffade varje vecka, bjöd läskedryckproducenten in NSKs team av specialtekniker att genomföra en fullständig granskning av applikationen. Att komma till botten med problemet var avgörande för företaget eftersom maskinen producerar i höghastighet och hög volym. Befintliga spårkullager byttes varje vecka då, livslängden inte kunde garanteras längre.

 

Läskproducenten misstänkte att orsaken till lagerfelen var förorening från pulverbeläggningen på insidan av plastfilmhylsorna som träs över flaskorna. NSKs utvärdering visade dock att förorening inte var problemet. Istället förstod man att grundorsaken var en helt annan.

 

Efter att ha studerat sex havererade lager identifierade NSKs specialisttekniker det verkliga felet, nämligen kvarliggande magnetism, vilket följaktligen orsakade virvelströmmar och därmed haveri. Magnetismen uppkommer i hylsningsprocessen. Filmhylsan öppnas innan den placeras på en jigg. Lager är placerade på en dorn som stöds av magneter för att hålla den på plats - dornen låter rullarna styra hylsan korrekt på plats.

 

Efter en omfattande analysprocess, som inleddes med demontering av de havererade lagren, kunde man identifiera kvarliggande magnetism som grundorsak till lagerhaverierna. Samtliga lager uppvisade liknande egenskaper, inklusive en mycket polerad ytterdiameter, vilket indikerar felaktig rotation där rullen / hylsan slirar på den yttre ytan.

 

En annan egenskap hos de havererade lagren var lätt frostning på rullbanans yta, med märken noterade i vissa områden. Frostningseffekten är typisk för lager med metallhållare, även om frostningen verkade mer än normalt.

 

Trots dessa mindre defekter ansåg NSK-teamet att lagren var i allmänt gott skick. I själva verket fanns det mycket litet bevis på ytorna för att indikera inträngning av smuts. Inte heller stora tecken på skador som kunde ha orsakat hackig och ojämn lagringrotation, vilket upplevts av läskedrycksproducenten.

 

Istället var det den höga nivån av magnetism i lagerringarna, kulorna och hållaren som gav den vitala ledtråden. Platsen för magneterna på dornen ligger nära lagren, vilket gör det till den troliga syndaren. Beroende på hur polariteten hos magnetismen hade påverkat komponenterna är det troligt att kulorna / hållaren hade magnetiserat till ringarna, vilket orsakade den hackande / ojämna lagerrotationen. NSKs ingenjörer drog också slutsatsen att de höga nivåerna av magnetism främjade den tyngre frysningen på rullbanan. Brist på fett i lagren ansågs emellertid vara en annan bidragsgivande orsak till följd av slitage från metall-metallkontakt.

 

För att komma till rätta med de höga nivåerna av magnetism undersökte läskedrycksproducenten möjligheten att flytta magneterna i dornet längre bort från lagren. Denna modifiering ansågs emellertid omöjlig, så en alternativ lagerdesign behövdes.

 

NSK kom med förslaget att ett lågfriktions plåttätat lager med livstids-smörjning genom fast smörjmedel skulle vara ett bättre alternativ. Dessutom skulle en plasthållare minska mängden metall i lagret och därefter sänka uppkomsten av magnetism. Med detta i åtanke rekommenderade NSK sina spårkullager i 627-serien med hållare i T1X-polyamidhart, C5-spel och plåttätningar.

 

Lösningen resulterade i en imponerande ökning av lagerlivslängden från en vecka till ett år, vilket gav en årlig besparing på 10 874 € i reducerade kostnader för ersättningslager och arbetstid.